Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op alle Bezoekers van Villa Zebra in het Villa Zebra Gebouw of op locatie elders bij activiteiten die door of samen met Villa Zebra zijn georganiseerd.
2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door Villa Zebra in het kader van haar doelstelling worden ingeschakeld.
3. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en alle andere rechtsbetrekkingen tussen Villa Zebra en een Bezoeker, tenzij hiervan door partijen schriftelijk is afgeweken.
4. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Villa Zebra” Stichting Kinderkunsthal Rotterdam / Villa Zebra, bekend bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 41136516 en vestigingsnummer 000002488906, Stieltjesstraat 21 te Rotterdam.
“Villa Zebra Gebouw”: de voor het publiek opengestelde ruimte(n) in Villa Zebra, Stieltjesstraat 21 te Rotterdam, daaronder begrepen het speelplein/kunstwerk Z-Bra en de caféruimte annex winkeltje.
“Villa Zebra ((op) (locatie)” een locatie waar door of samen met Villa Zebra een activiteit wordt georganiseerd ten behoeve van het publiek.
“Bezoeker”: een ieder die, met of zonder geldig toegangsbewijs, het Villa Zebra Gebouw of Villa Zebra op locatie betreedt, binnen of buiten de reguliere openingstijden, voor het bezichtigen van een tentoonstelling of het deelnemen aan een activiteit, of die op uitnodiging een verhuring, receptie, congres, lezing of soortgelijke bijeenkomst bijwoont in het Villa Zebra Gebouw of Villa Zebra op locatie.
“Entreeticket”: een ticket dat de Bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in het Villa Zebra Gebouw of toegang verschaft tot op een andere locatie georganiseerde activiteiten van Villa Zebra.
“Toegangsbewijs”: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, knipkaart, strippenkaart, abonnement, kinderpanel-pasje, online-ticket), dat de Bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in het Villa Zebra Gebouw of toegang verschaft tot op een andere locatie georganiseerde activiteiten van Villa Zebra.
“Medewerker” van Villa Zebra: alle natuurlijke personen die werkzaam zijn in Villa Zebra of op locatie in opdracht van Villa, waaronder ook begrepen vrijwilligers, kunstenaars, vakdocenten en stagiaires.
“Kunstwerk”: een kunstwerk als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet 1912, of een daarmee vergelijkbare prestatie, ongeacht de vorm en wijze van vastlegging.
“Wederpartij”: de natuurlijke of rechtspersoon tot wie Villa Zebra in enige rechtsverhouding staat.
“Goederen”: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.

Artikel 3 Doelstelling Villa Zebra
1. Villa Zebra stelt zich ten doel het ontwikkelen, toegankelijk maken, beheren en exploiteren van hedendaagse beeldende kunst voor kinderen van 2 t/m 14 jaar en hun begeleiders. Villa Zebra wil daarmee de verbeelding van de Bezoekers prikkelen en stimuleren, hun interesse voor beeldende kunst aanwakkeren, de taalvaardigheid ontwikkelen en 21ste eeuwse vaardigheden als creatief denken, samenwerken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden en kritisch denken stimuleren.
2. Daartoe verzorgt Villa Zebra exposities, tentoonstellingen, educatieve projecten en lessenseries in en buiten haar vestigingslocatie aan de Stieltjesstraat 21.
3. Tevens maakt een kunstenaarsatelier deel uit van het Villa Zebra, een plek waar kunstenaars tijdelijk werkruimte krijgen en zodoende rechtstreeks in contact staan met het publiek en vice versa.

Artikel 4 Bezoekersvoorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor alle Bezoekers van de Villa Zebra georganiseerde activiteiten in het Villa Zebra Gebouw of Villa Zebra op locatie.
2. Op locaties kunnen de Bezoekersvoorwaarden van de betreffende locatie gelden ter aanvulling op onze Bezoekersvoorwaarden.
3. Deze voorwaarden gelden tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door of namens Villa Zebra in het kader van haar doelstelling worden ingeschakeld.
4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
5. De Bezoeker is uitsluitend gerechtigd het Villa Zebra Gebouw (op locatie) te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs. E-tickets zijn pas geldig nadat ze bij de kassabalie zijn gescand.
6. Wanneer u online toegangskaarten wilt aanschaffen, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst te kunnen leveren, denk daarbij aan het toesturen van de kaarten op uw e-mailadres en het opmaken van een factuur. Daarnaast worden geanonimiseerde adresgegevens (postcode, huisnummer) gebruikt om Villa Zebra en haar subsidiënten inzicht te verstrekken in de herkomst van het publiek. De gegevens worden opgeslagen op (beveiligde) servers en niet verstrekt aan derden (M.u.v. de in de subsidieverordening verplichte verstrekkingen). Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten.
7. De Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot het Villa Zebra Gebouw (op locatie) ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door Villa Zebra of een daartoe door Villa Zebra bevoegd verklaarde instantie.
8. De Bezoeker zal op eerste verzoek het Toegangsbewijs tonen aan functionarissen van Villa Zebra, bij gebreke waarvan de Villa Zebra Bezoeker de toegang tot het Villa Zebra Gebouw (op locatie) kunnen ontzeggen.
9. De Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het Toegangsbewijs/Entreeticket voordat hij/zij het Villa Zebra Gebouw (op locatie) heeft betreden.
10. Een vooraf gekocht (online) entreeticket wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het Entreeticket vermelde datum.
11. Een Toegangsbewijs/Entreeticket kan niet worden geruild.
12. Villa Zebra is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet) of, in het geval van een calamiteit, aan een door Villa Zebra noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Villa Zebra Gebouw (op locatie). Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.
13. De volgende voorwerpen mogen niet in het Villa Zebra Gebouw (op locatie) worden meegenomen: a. geweren, vuur- en schietwapens: ieder voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel of zaakschade kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt; b. puntige en/of scherpe wapens en scherpe voorwerpen: voorwerpen met punten of snijranden waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht; c. stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht; d. ontplofbare en ontvlambare stoffen; e. chemische en toxische stoffen. Wanneer deze voorwerpen bij de toegangscontrole worden aangetroffen, worden zij in beslag genomen. Indien Bezoeker de voor inbeslagname vatbare goederen niet wenst af te geven, wordt de toegang tot het Villa Zebra Gebouw (op locatie) ontzegd. Voorwerpen die bij de toegangscontrole worden aangetroffen en onder een wettelijk verbod vallen, zullen aan de politie worden overgedragen. Bezoeker die deze voorwerpen voorhanden heeft, zal worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen.
14. Om redenen van beveiliging is het dragen van gezichtsbedekkende kleding niet toegestaan. Een Bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is, wordt de toegang tot de museumgebouwen ontzegd.
15. Het verblijf van Bezoeker in het Villa Zebra Gebouw (op locatie) is voor eigen rekening en risico.
16. De Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in Villa Zebra (op locatie) gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, de goede zeden en overige met betrekking tot museumbezoek geldende regels.
17. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen het museum uitsluitend onder begeleiding bezoeken. Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van Villa Zebra gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionarissen een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot Villa Zebra (op locatie) worden ontzegd zonder dat Villa Zebra tot vergoeding van enige schade of tot restitutie zullen zijn gehouden.
18. Het meenemen van (rug-)tassen, paraplu’s, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens en buggy’s) en het dragen van andere grote objecten is niet toegestaan. Objecten groter dan een omvang van formaat A4-tas dient Bezoeker te plaatsen in de daartoe bestemde kluisjes. Objecten van een grotere omvang kan Villa Zebra weigeren te bewaren. Buggy’s dienen op plaatsen te worden gestald die worden aangewezen door personeel van Villa Zebra.
19. Jassen kunnen worden opgehangen in de garderobe. Deze is onbewaakt en het achterlaten van goederen geschiedt op eigen risico.
20. Villa Zebra (op locatie) aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door Bezoeker in een kluisje zijn geplaatst.
21. Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door een (soortgelijk) object, dat hij/zij in strijd met het bepaalde in Art. 3.18 heeft meegenomen voorbij de kaartcontrole.
22. Er is cameratoezicht in en om Villa Zebra. Camerabeelden worden gedurende een door Villa Zebra te bepalen periode bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.
23. Villa Zebra is gerechtigd Bezoekers die tijdens een of meer vorige bezoeken aan het Villa Zebra Gebouw (op locatie) c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door Bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot het Villa Zebra Gebouw (op locatie) voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.
24. In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is Villa Zebra gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens naar buiten te leiden. Bezoekers kunnen in dit geval worden verzocht medewerking te verlenen aan visitatie door of namens de staf van Villa Zebra van tassen en andere voorwerpen. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij het Villa Zebra Gebouw (op locatie) verlaat.

Artikel 5 Gedragscode
1. Bezoeker zal in het Villa Zebra Gebouw (op locatie):
a. geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen;
b. andere Bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder, maar niet beperkt tot, gebruik van mobiele telefoons, walkmans, mp3-spelers e.d.);
c. geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd in ruimten waar deze expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden-)geleidehonden betreft;
d. niet roken;
e. geen eten of drinken nuttigen, uitgezonderd in het café en buiten; etenswaren en (flesjes) drinken mogen niet worden meegenomen in de expositieruimten;
f. niet mobiel telefoneren, anders dan voor het gebruik van de museale tentoonstellings ondersteunende producten;
g. geen tentoongestelde objecten of kunstewerken aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan; ouders dan wel docenten of begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten of kunstwerken niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen;
h. geen foto-, video- en filmopnamen maken; het maken van opnamen met de camera die een vast onderdeel is van een mobiele telefoon is toegestaan, tenzij andere Bezoekers of staf hiervan hinder ondervinden, dit ter beoordeling van de staf van Villa Zebra; Gebruik van statief of flitslicht is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Villa Zebra te allen tijden verboden.
i. geen gebruik maken van pennen, stiften of enig ander puntig voorwerp in de directe nabijheid van het in Villa Zebra ten toon gestelde, ook niet bij wijze van aanwijsmiddel, tenzij nadrukkelijk verstrekt voor het doel wijzigingen op, aan of bij een kunstwerk aan te brengen.
2. Ouders, docenten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.
3. Voor basisscholen geldt dat per groep van 5 leerlingen minimaal één begeleider aanwezig moet zijn. Voor middelbare scholen dient per groep van 10 leerlingen minimaal één begeleider aanwezig te zijn. Villa Zebra behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan groepen die niet voldoen aan deze normen.
4. Rondleidingen door gidsen van buiten het museum zijn alleen toegestaan als de groep niet groter is dan 10 personen.
5. Onverlet het bepaalde in 5.1h mogen in het Villa Zebra Gebouw (op locatie) gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen slechts voor commerciële doeleinden worden gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor van Villa Zebra, in welk geval de toepasselijke tarievenlijst gehanteerd zal worden.

Artikel 6. Restitutie
1 De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door Villa Zebra (op locatie) aan Bezoeker:
a. het niet zichtbaar zijn van (onderdelen van) kunstwerken die in de publiciteit zijn aangekondigd;
b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het Villa Zebra Gebouw (op locatie), waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest), diefstal;
d. schade veroorzaakt door andere Bezoekers;
e. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
f. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Villa Zebra Gebouw (op locatie).

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Villa Zebra is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van Villa Zebra. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:
a. het door de verzekeraar van Villa Zebra aan Villa Zebra ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of
b. de ter zake van de schade door een derde aan Villa Zebra uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.
2. In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Villa Zebra in geen geval meer bedragen dan de onder 7.1 beschreven schadevergoedingsregeling.
3. Aansprakelijkheid van Villa Zebra voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

Artikel 8. Overmacht
1 Als overmacht voor Villa Zebra, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Villa Zebra niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Villa Zebra zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Villa Zebra gebruik wensen te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

Artikel 9. Gevonden voorwerpen
Door Bezoeker in het Villa Zebra Gebouw (op locatie) gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de kassabalie van De het Villa Zebra Gebouw (op locatie).
Villa Zebra zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Rotterdam.
In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van Villa Zebra over de status van de vermeende eigenaar is Villa Zebra gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.
Villa Zebra behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die niet na drie maanden zijn afgehaald, te vernietigen of weg te geven.

Artikel 10. Klachtenregeling
1. In geval van klachten kan de Bezoeker deze kenbaar maken door een daartoe bestemd formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de kassabalie.
2. Klachten na afloop van een bezoek kunnen ingediend worden via post@villazebra.nl onder vermelding van Naam, adres, telefoonnummer van de betreffende Bezoeker en datum van het betreffende bezoek.

Artikel 11. Overige voorwaarden en toepasselijk recht
1. De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van Villa Zebra, zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op www.villazebra.nl.
2. Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en het Villa Zebra is Nederlands recht van toepassing.

Vier de zomervakantie bij Villa Zebra!

Tussen 13 juli t/m 25 augustus 2024 is Villa Zebra geopend van dinsdag-zondag, 10.00 - 17.00 uur.
Onze zomerkalender staat bomvol met leuke activiteiten! Neem hier een kijkje en mis niets!

Tickets zijn alleen online verkrijgbaar, er is geen kaartverkoop aan de kassa.

Tot snel!